STOWARZYSZENIE WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY REMEDIUM w MRĄGOWIE
NR KRS 0000269337

O nas

Nasza działalność to pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, ofiarom przemocy i uzależnień. Prowadzimy zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i profilaktyczne dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz grup wsparcia funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej. Cel organizacji to utworzenie placówki diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci autystycznych oraz hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizujemy nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne.

Jako jedyna organizacja w powiecie mrągowskim pracujemy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.


Misja

Stowarzyszenie kieruje działalność na osoby znajdujące się w trwałej lub przemijającej trudnej sytuacji życiowej spowodowanej klęskami życiowymi, zaburzeniami i/lun chorobami somatycznymi,psychicznymi, niepełnosprawnością, ubóstwem, uzależnieniami własnymi lub członków ich rodzin, niewydolnością własną i/lub rodziców/opiekunów prawnych oraz na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zawodowym i/lub cyfrowym bądź już tego wykluczenia doświadczające z powodu zaburzeń i/lub chorób psychicznych, niepełnosprawności, ubóstwa, uzależnień własnych lub członków ich rodzin. Stowarzyszenie podejmuje wielokierunkowe działania na rzecz organizacji pozarządowych i rozwoju wolontariatu.


Cele statutowe obejmują

 • Wielokierunkową działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegającą ich wykluczeniu społecznemu, zawodowemu i cyfrowemu.
 • Integrację beneficjentów ze środowiskiem społecznym.
 • Aktywizację beneficjentów do czynnego życia społecznego i zawodowego oraz udziału w lokalnym rynku pracy.
 • Pomoc społeczną rodzinom i osobom beneficjentów oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie ich w sprawach opiekuńczych, wychowawczych i w sytuacjach kryzysowych.
 • Edukację beneficjentów oraz ich rodzin w zakresie przezwyciężania przyczyn powodujących występowanie i/lub narastanie trudności życiowych.
 • Upowszechnianie w środowisku lokalnym wiedzy o przyczynach zaburzeń psychicznych oraz funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym i społecznym osób z zburzeniami psychicznymi.
 • Upowszechnianie w środowisku lokalnym wiedzy o przyczynach i przebiegu uzależnień oraz funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym i społecznym osób z uzależnieniami i ich rodzin.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia na rzecz beneficjentów oraz społeczności lokalnej.- Współpracę z instytucjami poradnictwa i opieki społecznej.
 • Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym profilu działalności.
 • Prowadzenie działan o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla innych organizacji.
 • Promocję, organizację i wspieranie wolontariatu.
 • Wspieranie działań charytatywnych.
 • Prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych.Stowarzyszenie realizuje cele poprzez

1. Zrzeszanie osób działających na rzecz dobra beneficjentów, w tym profesjonalistów z zakresu organizowania pomocy społecznej i poradnictwa specjalistycznego.
2. Tworzenie i rozwój środowiskowych form rehabilitacji i rewalidacji, umożliwiających beneficjentom aktywne życie.
3. Prowadzenie systemu poradnictwa specjalistycznego i terapii, skierowanego na beneficjentów.
4. Tworzenie i prowadzenie grup samopomocowych dla beneficjentów.
5. Organizację i prowadzenie placówek pomocowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych; tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych, przeznaczonych dla beneficjentów.
6. Tworzenie i promowanie nowych form, metod i technik działania w zakresie polityki społecznej, a w szczególności wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, zabezpieczenia społecznego, profilaktyki uzależnień, ochrony praw dziecka i rodziny, zapobiegania przemocy domowej i innych patologii społecznych.
7. Opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
8. Organizowanie i podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii różnego rodzaju uzależnień.
9. Włączanie się w prowadzenie domów pomocy, dziennych domów pobytu, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków i grup wsparcia, punktów poradnictwa specjalistycznego, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo — wychowawczych oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych placówek pomocowych.
10. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, wydawniczej, propagującej zagadnienia pomocowe z zakresu opieki społecznej i poradnictwa specjalistycznego.
11. Promocję i organizowanie wolontariatu w tym korzystanie z pracy wolontariuszy do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu beneficjentów poprzez promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy.
13. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób prywatnych i instytucji.
14. Działalność w zakresie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia, a w szczególności prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
15. Podejmowanie interwencji w sprawach beneficjentów, w granicach dopuszczonych prawem; reprezentowanie beneficjentów przed sądem oraz innymi instytucjami i organami władzy.
16. Realizację zleconych zadań publicznych w ramach zadań statutowych Stowarzyszenia.
17. Współpracę z organami władzy publicznej, administracji, samorządów lokalnych, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami samorządowymi oraz środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów statutowych.
18. Wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach Stowarzyszenia.