STOWARZYSZENIE WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY REMEDIUM w MRĄGOWIE
NR KRS 0000269337

Historia

W roku 2006 organizacja powstała jako Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Remedium, działającej w obszarze pomocy społecznej, z prawem działalności na terenie całego kraju. Członków założycieli było 19. Siedziba Stowarzyszenia znajdowała się przy pl. Kajki 2/8 w budynku ratusza. Władze Stowarzyszenia stanowili: Zarząd w osobach: Bożena Anacka-Olszewska prezes, Jolanta Puszko wiceprezes, Iwona Jończyk skarbnik, Monika Kamińska sekretarz, Dominika Krasowska członek; Komisja Rewizyjna w składzie Bożena Niedźwiedzka – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Marzenna Talkowska – zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Wiesław Rydzyński– członek Komisji Rewizyjnej; Sąd Koleżeński – Ewa Białczak – przewodnicząca, Arkadiusz Dobrenko oraz Irena Kamińska – członkowie.

Rejestracji organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym VIII Wydz. Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, dokonano 19 grudnia 2006r. Następnie władze Stowarzyszenia wystąpiły do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie o nadanie numeru NIP a do Urzędu Statystycznego w Olsztynie o nadanie numeru Regon.

W styczniu roku 2007 Stowarzyszenie otworzyło rachunek bankowy w Banku Millennium. Do współpracy pozyskano wolontariuszy – pana Jarosława Puszko, który utworzył oraz aktualizował stronę internetową Stowarzyszenia oraz panią Teresę Wiatrow, która założyła i prowadziła księgowość naszej organizacji. Nowym członkiem zwyczajnym został pani Anna Plona. Informacje o organizacji upubliczniono w portalu organizacji pozarządowych na stronie www.ngo.pl . W roku 2007 Stowarzyszenie ubiegało się o środki finansowe na realizację projektów, które miały służyć mieszkańcom naszego powiatu. Dzięki aktywności członków Stowarzyszenia zorganizowano:

– prowadzenie, w siedzibie Stowarzyszenia, punktu nieodpłatnych porad i wsparcia pedagogicznego
– złożenie wniosków o dotacje do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich umożliwiających pozyskanie środków na realizację projektów;
– nawiązano współpracę z innymi organizacjami i instytucjami naszego powiatu: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego „Synapsa”
w Mrągowie, Klubem Sportowym „Baza Mrągowo” w Mrągowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołajkach, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Mrągowie

– przygotowano i przeprowadzono plener malarski i konkurs plastyczny na Festynie Rodzinnym, który odbył się w ramach kolejnej imprezy z cyklu Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

– podczas wakacji letnich, we współpracy „Remedium” z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz Klubem Sportowym „Baza” Mrągowo, kilkoro dzieci skorzystało z nieodpłatnego udziału w obozie żeglarskim w Tałtach.

– w listopadzie 2007r. Stowarzyszenie złożyło wniosek do KRS VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie o nadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

– w grudniu zorganizowana została kolacja wigilijna dla członków, sympatyków i podopiecznych Stowarzyszenia.

– w okresie kwiecień – grudzień 2007r. realizowano zadania, na które pozyskano środki finansowe z dotacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
oraz od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do poniższych projektów:

I. Specjalistyczne poradnictwo wielokierunkowe wzmacniające środowisko rodzinne — dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach realizacji

tego zadania odbywały się działania w II modułach:

II. Poradnictwo wielokierunkowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– dotacja z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego

W ramach realizacji tego zadania, od połowy kwietnia do połowy grudnia 2007r. odbywały się konsultacje psychologiczne oraz pedagogiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

III. Artystyczne lato pieckowskie. – dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W lipcu i sierpniu przy udziale partnera – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Piecek, w Pieckach zostały zorganizowane półkolonie dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W zajęciach kolonijnych, umuzykalniających i plastyczno – informatycznych uczestniczyło 20. dzieci w wieku 8 – 13 lat, które nie skorzystały z innych form zorganizowanego wypoczynku letniego.

Rok 2008 przyniósł wiele zmian w funkcjonowaniu Stowarzyszenia. W lutym VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie przyznał Stowarzyszeniu status Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionej do pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych.
Członkami Stowarzyszenia zostały nowe osoby – panie Jolanta Krasowska oraz Marianna Wilk. Liczba członków organizacji wzrosła do 22.

W marcu 2008r. zmienił się skład Zarządu, skarbnikiem została wybrana pani Monika Kamińska, natomiast pełniona przez nią dotychczas funkcję sekretarza powierzono pani Mariannie Wilk. Pozostałe organy władz i kontroli Stowarzyszenia pozostały bez zmian. W maju organizacja zmieniła siedzibę – otrzymaliśmy niewielki lokal w Centrum Kultury i Turystyki. Nie poprawiło to jednak ogólnie trudnej sytuacji lokalowej organizacji.

W czerwcu 2008r. pani Teresa Wiatrow – wolontariusz prowadzący księgowość Stowarzyszenia z przyczyn zdrowotnych zrezygnowała zakończyła współpracę z naszą organizacją. W lipcu pozyskaliśmy do współpracy panią Irenę Pałkę, która jako wolontariusz prowadzi księgowość Stowarzyszenia.

Działalność Remedium w roku 2008 r. obejmowała ponadto złożenie wniosków o dotacje do Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, umożliwiających pozyskanie środków na realizację projektów oraz w okresie kwiecień – grudzień 2008r. realizowanie zadań, na które pozyskano środki finansowe z dotacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i z dotacji Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W roku 2008 były to projekty:

I. Tworzenie systemu pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień, ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt miał na celu niesienie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom poprzez udzielanie poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez psychologa oraz prowadzenie grupy psychoedukacyjnej kierowanej przez pedagoga. Projekt przewidziany był dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków lub zagrożonych takim uzależnieniem oraz ich rodzin, rekrutujących się spośród pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień w Mrągowie oraz będących klientami lokalnych ośrodków pomocy społecznej. Działania projektu zmierzały do uzyskania przez osoby uzależnione i ich rodziny porady oraz specjalistycznej pomocy w zakresie psychologicznym i pedagogicznym, do zdobywania kompetencji oraz konkretnych umiejętności i wiadomości potrzebnych do poradzenia sobie z własnymi problemami oraz wykorzystania posiadanych możliwości.

II. Półkolonie dla dzieci wiejskich pn. Drugie artystyczne lato pieckowskie, zrealizowanych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach, współfinansowanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Wypoczynkiem zorganizowanym w formie półstacjonarnej w sierpniu 2008r. objęto dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W zajęciach kolonijnych, umuzykalniających i plastyczno – informatycznych uczestniczyło 20. dzieci w wieku 8 – 13 lat, które nie skorzystały z innych form zorganizowanego wypoczynku letniego.

Od października 2008r. we współpracy z Bankiem Żywności oddział w Olsztynie Stowarzyszenie „Remedium” prowadzi rozdział żywności dla osób potrzebujących i pełni rolę lokalnego koordynatora akcji pn. Przedświąteczna zbiórka żywności. Zbierana żywność jest przekazywana beneficjentom bezpośrednim.

W grudniu 2008r. tradycyjnie zorganizowano kolację wigilijną dla członków, sympatyków i podopiecznych Stowarzyszenia.

W roku 2009 do Stowarzyszenia przystąpili następni członkowie zwyczajni: Anna Romańczyk, Agnieszka Cała, Monika Oleszkiewicz-Adamska. Rezygnację z członkostwa złożyły Ewa Białczak, Danuta Szczerba. Ponieważ pani Ewa Białczak pełniła funkcję przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego, w listopadzie przeprowadzono wybory uzupełniające. W wyniku tych wyborów przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została pani Jolanta Krasowska. W roku 2009 zmieniła się osoba aktualizująca stronę internetową Stowarzyszenia. Aktualnym wolontariuszem w tym zakresie jest pani Sabina Kremska.

Działalność Stowarzyszenia „Remedium” w roku 2009 objęła ponadto:

W okresie styczeń – marzec oraz maj 2009r. złożono wnioski o dotacje do Urzędu Miasta Mrągowa, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, umożliwiające pozyskanie środków na realizację projektów. W okresie kwiecień – grudzień 2009r. realizowano zadania, na które pozyskano środki finansowe z dotacji w/w instytucji.

W maju 2009r. przeprowadzono konkurs fotograficzny pt. „Człowiek starszy w społeczeństwie” – zadnie własne w ramach obchodów XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Wpłynęło 5 prac. Nagrody przyznało jury powołane przez organizatora; wyniki konkursu i zdjęcia nagrodzonych prac zamieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w Biuletynie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego a także prezentowano w Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie.

W okresie październik – grudzień 2009. zorganizowano konkurs plastyczny

dla dzieci i młodzieży pn. „Jestem asertywny: nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!” – zadanie własne w ramach projektu Profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa wśród rodzin wielodzietnych oraz doświadczających przemocy i uzależnień na terenie miasta Mrągowa. Wpłynęło 60 prac. Nagrody przyznało jury powołane przez organizatora; wyniki konkursu i zdjęcia nagrodzonych prac zamieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia a także na wystawce w Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie.

W roku 2009 realizowane były projekty, na które pozyskano dotacje:

I. Lokalny system pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień. Zadanie uzyskało dotację Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Projekt miał na celu niesienie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom poprzez udzielanie poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez psychologa, prawnika, terapeutę uzależnień oraz prowadzenie grup psychoedukacyjnych kierowanych przez pedagoga i grup wsparcia prowadzonych przez terapeutę uzależnień. Projekt przewidziany był dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków lub zagrożonych takim uzależnieniem oraz ich rodzin, rekrutujących się spośród pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień w Mrągowie oraz będących klientami lokalnych ośrodków pomocy społecznej. Udział w grupach psychoedukacyjnych oraz w grupach wsparcia umożliwił osobom uzależnionym funkcjonowanie w szerokim środowisku społecznym, dał szansę na powrót do czynnego i trzeźwego życia poprzez nawiązanie relacji z innymi ludźmi, którzy mają takie same problemy. Działalność grupy psychoedukacyjnej była uzupełnieniem i rozszerzeniem poradnictwa prowadzonego przez psychologa i terapeutę. Ponadto uzupełnieniem ofertybyło poradnictwo prawne i terapia indywidualna. Wszystkie działania projektu zmierzały do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa u osób uzależnionych i ich rodzin oraz propagowaniu życia w trzeźwości a także zmniejszenia indywidualnych zagrożeń wynikającychz uzależnienia.

II. Profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa wśród rodzin wielodzietnych

oraz doświadczających przemocy i uzależnień na terenie miasta Mrągowa. Program współfinansowany przez Urząd Miasta Mrągowa. Działania zrealizowane w ramach tego projektu to: dwie edycje programu edukacyjno-profilaktycznego „Szkoła dla rodzicówi wychowawców”. Celem programu było kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich, unikanie przemocy w procesie wychowawczym, kształtowanie właściwych relacji między rodzicami a dziećmi, przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów profilaktycznych „NOE”. Celem warsztatu była zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych, rozwinięcie umiejętności radzenia sobiez naciskiem grupowym, promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami młodzieży; szkolenie dla rodziców „Czynniki ryzyka, czynniki chroniące”. Celem było kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych rodziców, zapobieganie zachowaniom agresywnym pomiędzy rodzicami i nastoletnimi dziećmi, a poprzez pracę z rodzicami wzmocnienie postaw nabytych prze młodzież w trakcie programu „NOE”; warsztaty dla młodzieży „Prawidłowe odżywianie a używki – wpływ na organizm młodego człowieka”. Celem zajęć dla uczniów mrągowskich gimnazjów było przedstawienie młodzieży szkolnej negatywnego wpływu używek przy jednoczesnym niewłaściwym odżywianiu się na późniejsze problemy zdrowotne oraz budowanie wśród uczniów świadomości na temat roli prawidłowego żywienia w perspektywie stosowania używek i skutków ich używania.

III. Moi rodzice pili…Dorosłe Dzieci Alkoholików; projekt współfinansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. W ramach realizacji projektu beneficjenci zostali objęci opieką psychologiczno – pedagogiczną w formie poradnictwa oraz poprzez udział w grupie wsparcia służyli sobie pomocą i wsparciem. Działania projektu zmierzały do udzielania pomocy w przełamywaniu barier psychicznych Dorosłych Dzieci Alkoholików, gdyż nawet dorosłe osoby, które jako dzieci były wychowywane w rodzinach dysfunkcyjnych i uzależnionych, rzadko wykształcają poczucie bezpieczeństwa osobistego i rzeczywiste poczucie własnej wartości, mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów.

IV. Grupa samopomocowa – Lepsze jutro! projekt współfinansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Adresaci zadania to w głównej mierze ludzie młodzi, którzy w swojej rodzinie zetknęli się z problemem uzależnienia rodziców, przemocy, niewydolności. Izolacja, stygmatyzacja i marginalizacja wyżej wymienionej grupy społecznej spowodowała, że młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych została pozbawiona możliwości zmiany swojej sytuacji życiowej nawet wówczas, gdy tego bardzo chce. W ramach realizacji projektu utworzona została grupa samopomocowa dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rekrutującej się spośród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu miasta Mrągowa. Efektem ostatecznym projektu było powstanie w toku działań programu silnej, zwartej grupy samopomocowej. Początkowo luźna grupa, poprzez zadania takie jak wyjazd integracyjny, pomoc i wsparcie psychologa w poradach indywidualnych, prowadzenie terapii rodzin a także prowadzenie mniejszych grup o szczególnych zainteresowaniach (wokalnej i malarskiej) oraz prowadzenie cotygodniowych zajęć edukacyjnych, przekształciła się w grupę samopomocową. Wszystkie działania projektu zmierzają do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa u młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, odbudowania w nich zaufania do otoczenia, poprawy funkcjonowania społecznego.

V. Wsparcie, terapia i poradnictwo: Nie stoję, nie czekam, pomagam! Projekt współfinansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. W ramach realizacji projektu odbyły się działania takie jak:

– poradnictwo psychologiczne dla osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin. Działania podjęte były wobec klientów zgłaszających się bezpośrednio do specjalisty psychologa. Klienci ci mieli możliwość uzyskania porady, elementarnej edukacji oraz wsparcia w konkretnych sytuacjach życiowych.

– utworzenie grupy samopomocowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Beneficjentami ostatecznymi byli pacjenci Poradni Zdrowia Psychicznego w Mrągowie, podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie.

– przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dla młodzieży, przybliżających problematykę osób z zaburzeniami psychicznymi. Działania były podjęte w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Mrągowa.

W ciągu całego roku 2009r. prowadzenie współpracy z Bankiem Żywności. Stowarzyszenie „Remedium” w partnerstwie z MOPS w Mrągowie realizuje program „Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej – PEAD 2008”, którego koordynatorem jest Bank Żywności w Olsztynie oraz pełni rolę lokalnego koordynatora akcji pn. Przedświąteczna zbiórka żywności. W ramach wyżej wymienionego programu udzielono pomocy żywnościowej 1440 najuboższym osobom z terenu Miasta Mrągowa, wytypowanym przez pracowników MOPS i Stowarzyszenie „Remedium”, w 2009 r. rozdysponowano 76 ton żywności z Banku Żywności. Podczas akcji, przeprowadzonej w dn. 27-29 marca 2009 w trzynastu sklepach zebrano 1555kg i w dn. 5-7.12.2009r. w jedenastu mrągowskich sklepach oraz w czterech wiejskich, zebrano 2646 kg. żywności. Żywność ta została przekazana beneficjentom bezpośrednim.

W grudniu 2009r. Stowarzyszeni kolejny raz zmieniło swoja siedzibę. Ze względu na remont pomieszczeń w CKiT dalsze korzystanie z udostępnionego lokalu było niemożliwe. Dzięki nawiązaniu kontaktu z parafią Ewangelicko-augsburska w Mrągowie siedzibę Stowarzyszenia przeniesiono do budynku ww. parafii na ul. Kościelną 2 w Mrągowie.

W listopadzie 2009. odbyła się kontrola wydatkowania dotacji na realizację projektu Tworzenie systemu pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień, finansowanego w roku 2008 ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Protokół nie zawierał zaleceń ani uwag pokontrolnych.

Dn. 22 grudnia 2009r. zorganizowano kolację wigilijną dla członków, sympatyków
i podopiecznych Stowarzyszenia.

W roku 2010r. nastąpiły kolejne zmiany osobowe wśród członków Stowarzyszenia. Z członkostwa zrezygnowała pani Danuta Skopnik.

W okresie szkolnych ferii zimowych tj. 14 lutego 2010r. we współpracy z Kołem Pedagogów Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, zorganizowany został kulig dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie w społeczności parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.

W roku 2010, podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie Remedium prowadziło współpracę z Bankiem Żywności Oddział w Olsztynie. Poza Przedświąteczną zbiórką żywności w okresie wielkanocnym, zorganizowane zostały dwie zbiórki nadzwyczajne – w czerwcu dla ofiar powodzi a we wrześniu dla dzieci w wieku szkolnym z rodzin ubogich. W okresie wakacyjnym przeprowadzono zbiórkę środków finansowych na poprawę jakości powierzchni magazynowych Banku Żywności w Olsztynie Nadal prowadzony jest rozdział żywności w ramach programu PEAD 2010.

We wrześniu 2010r. w ramach obchodów Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Docs nt. praw człowieka, organizowanego przez CKiT w Mrągowie, Stowarzyszenie przygotowało stoisko prezentujące działalność naszej organizacji. Zainteresowanie mieszkańców miasta w/w przedsięwzięciem było jednak niewielkie i nie przyniosło wymiernych rezultatów w postaci nawiązania współpracy organizacji z nowymi członkami czy też instytucjami wspierającymi.

W roku 2010 na prośbę Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz Starostwa Powiatowego w Mrągowie wiceprezes pani Jolanta Puszko została oddelegowana do komisji konkursowej rozpatrującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia „Remedium” w roku 2010 objęła:

W okresie styczeń – kwiecień 2010r. złożenie wniosków o dotacje do Urzędu Miasta

Mrągowa, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, umożliwiających pozyskanie środków na realizację projektów.

W okresie kwiecień –grudzień realizowanie zadań, na które pozyskano środki finansowe z dotacji w/w instytucji. W roku 2010 są to następujące działania:

I. Profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Mrągowa: Alternatywa dla krawężnika. Program współfinansowany przez Urząd Miasta Mrągowa. Działania zrealizowane w ramach tego projektu to:

– przeprowadzenie dwóch edycji programu edukacyjno-profilaktycznego „Alternatywa dla krawężnika”. Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży spotykających się salach parafialnych na ul. Słonecznej 1A, korzystających tam z salki wspinaczkowej, siłowni i kawiarenki. Celem programu jest kształtowanie właściwych relacji między rodzicami a dziećmi, zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym, promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami młodzieży.

-czterogodzinne warsztaty dla dzieci i młodzieży „Prawidłowe odżywianie a używki – wpływ na organizm młodego człowieka”. Cele zajęć to przedstawienie młodzieży szkolnej negatywnego wpływu używek przy jednoczesnym niewłaściwym odżywianiu się na późniejsze problemy zdrowotne oraz budowanie wśród uczniów świadomości na temat roli prawidłowego żywienia w perspektywie stosowania używek i skutków ich używania.

– realizacja sześciu godzin propedeutycznych zajęć żeglarskich dla 10 osobowej grupy dzieci i 10 osobowej grupy młodzieży – uczestników programu „Alternatywa dla krawężnika”

-trening zachowań asertywnych dwa cykle zajęć po cztery godz. zajęć z psychologiem dla 10 osobowej grupy dzieci i 10 osobowej grupy młodzieży.

II. Poza kontrolą… Mogę to zmienić. Program z zakresu pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Działanie to obejmuje prowadzenie przez terapeutę uzależnień grupy wsparcia dla DDA, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego psychologicznego i terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz DDA. Adresaci zadania to osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu, a także dorosłe dzieci osób uzależnionych od alkoholu, z terenu miasta Mrągowa oraz okolicznych wsi. Projekt ma za zadanie niesienie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez psychologa, terapeutę i pedagoga oraz grupę wsparcia prowadzoną przez terapeutę.

III. Lepsze jutro! – program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach realizacji programu prowadzone są działania skierowane dla osób, które opuściły zakład karny po odbyciu kary pobawienia wolności i potrzebują pomocy oraz wsparcia w powrocie do normalnego życia. Pomoc tę oferuje prawnik udzielający poradnictwa prawnego oraz terapeuta prowadzący grupy wsparcia dla dorosłych, którzy odbyli karę pozbawienia wolności. Beneficjentami ostatecznymi są uczestnicy rekrutujący się spośród podopiecznych instytucji pomocy społecznej i parafii mrągowskich, ponadto klienci zgłaszający się indywidualnie w odpowiedzi na informacje o projekcie upowszechnione przez organizatora w miejscach publicznych.

We wrześniu 2010r. Stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy ze Świetlicą Środowiskową przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie. Celem partnerstwa jest poszerzenie oferty terapeutyczno-profilaktycznej dla młodzieży będącej uczestnikami OSiW oraz uczącej się w gimnazjum działającym przy tej placówce. Dotychczas członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili w świetlicy zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

W październiku 2010r. w Stowarzyszeniu odbyły się dwie kontrole. Pierwsza przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie objęła wydatkowanie środków finansowych przyznanych w roku 2009 na realizację trzech projektów oraz prowadzeni dokumentacji zawiązanej z aktualnie realizowanym zadaniem również współfinansowanym przez Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki. Protokół pokontrolny nie zawiera uwag ani zaleceń.

Druga kontrola przeprowadzona przez Agencję Rynku Rolnego objęła dokumentację dotyczącą rozdziału żywności dostarczanej przez Bank Żywności w ramach programów PEAD 2008 i 2009. Nieprawidłowości nie stwierdzono, protokół pokontrolny nie zawiera uwag lub zaleceń.

W okresie dotychczasowej działalności największe trudności związane są z brakiem takiego lokalu na siedzibę Stowarzyszenia, w którym można byłoby w ciągu całego roku prowadzić nie tylko biuro organizacji, ale przede wszystkim realizowane zadania statutowe takie jak poradnictwo, grupy wsparcia, zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych, cykliczne spotkania edukacyjno – terapeutyczne i profilaktyczne dla mieszkańców naszego miasta i okolic.

Dotychczas pozyskiwane środki finansowe pochodzą ze składek członkowskich, darowizn od osób prywatnych oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Efektywniejsze dotarcie do darczyńców zwłaszcza w zakresie 1% podatku musi stać się priorytetem na najbliższe lata.

W ciągu 2011 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie Remedium prowadziło współpracę z Bankiem Żywności Oddział w Olsztynie. Poza Przedświąteczną zbiórką żywności w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym zorganizowana była zbiórka nadzwyczajna we wrześniu w celu pozyskania wyprawek szkolnych i żywności dla dzieci w wieku szkolnym z rodzin ubogich. Nadal prowadzony był też rozdział żywności w ramach programu dożywiania PEAD 2011.

W roku 2011 na prośbę Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz Starostwa Powiatowego w Mrągowie wiceprezes pani Jolanta Puszko została oddelegowana do komisji konkursowej rozpatrującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

W okresie styczeń – kwiecień 2011r. złożenie wniosków o dotacje do Urzędu Miasta Mrągowa, Starostwa Powiatowego w Mrągowie, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, umożliwiających pozyskanie środków na realizację projektów.

W roku 2011 były to następujące działania:

I. Będę wiedział, będę umiał, czyli jak zapobiegać przemocy domowej – projekt w ramach gminnego programu Profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Mrągowa. Zaplanowano w ramach tego przedsięwzięcia cykl zajęć skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak też rodziców i wychowawców ze środowisk trudnych i zaniedbanych wychowawczo, wielodzietnych, z problemem przemocy oraz uzależnień.

II. „Sportowa Majówka” – zorganizowana w ramach zadania publicznego powiatu.

Pomysł zorganizowania „ Sportowej Majówki” stanowił formę przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, bowiem na terenie powiatu mrągowskiego było niewiele działań, które służyłyby wsparciu osób niepełnosprawnych psychicznie (przy jednoczesnym zauważalnym wzroście liczby tych chorych). Propozycja Stowarzyszenia „Remedium” miała na celu integrację osób z zaburzeniami psychicznymi, zmniejszenie wykluczenia społecznego i zapobieganie zjawisku narastania biernych postaw i wycofywania się z życia społecznego tychże osób a także wzmocnienie poczucia wartości osób niepełnosprawnych oraz rozwój kulturalny niepełnosprawnych poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i upowszechnianie sportu, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego.

W spotkaniu wzięło udział 75 osób. „Sportowa Majówka” przeznaczona była dla pełnoletnich pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego z powiatu mrągowskiego, którzy posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Wiek uczestników był różny, przeważali mężczyźni. Osoby te spotykają się często w życiu codziennym z dyskryminacją i odrzuceniem oraz niezrozumieniem ze strony społeczeństwa. Człowiek chory psychicznie – osoba pełniąca w społeczeństwie rolę „innego” jest ciągle jeszcze dla społeczeństwa mało zrozumiała, niebezpieczna, budzi lęk i potrzebę odsunięcia się, etykietowania. Udział w „Sportowej Majówce” umożliwił pacjentom Poradni Zdrowia Psychicznego kontakt z otoczeniem, integrację z innymi ludźmi oraz pozwoliło nawiązać koleżeńskie kontakty między uczestnikami, co można było zaobserwować podczas wspólnej zabawy. Nawiązanie bliższych kontaktów interpersonalnych umożliwiło wzajemne uzyskiwanie pomocy i wsparcia.

Beneficjenci dzięki uczestnictwu w konkurencjach sportowych mieli możliwość sprawdzenia swoich możliwości a także swojej osobowości. Pacjenci na nowo uwierzyli w swoje siły, wzmocnili poczucie własnej wartości. Rywalizacja o zwycięstwo w konkurencjach sportowych przebiegała w miłej sportowej atmosferze i duchu fair play przy gorącym dopingu kibiców. Dzięki temu pacjenci czuli się ważni, nabrali pewności siebie oraz mieli możliwość rozwijania umiejętności współdziałania z innymi osobami.

W plenerze malarskim uczestniczyło 25 osób, w grach i zabawach integracyjnych 40 osób natomiast w konkurencjach sportowych 27 osób.

W realizacji projektu wzięło udział 14 wolontariuszy.

III. „Ciekawi swojego życia” – program zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, kształtujący postawy i wartości społecznie akceptowane – projekt w ramach zadania publicznego Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

Celem realizacji zadnia było rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wskazanie im form spędzania wolnego czasu bez używek i przemocy, aktywizacja społeczna i kulturowa przez wskazanie sposobów organizowania czasu wolnego, odnajdywanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży z marginesu społecznego, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i wartości rodzinnych sprzyjających życiu bez alkoholu, środków odurzających, przemocy a także elementarna edukacja w zakresie skutków stosowania przemocy i środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, niebezpieczeństw, zagrożeń oraz pomocy dla pokrzywdzonych przestępstwami, dostępnych w środowisku lokalnym form oraz instytucji pomocowych. Dzięki uczestnictwu w projekcie nastąpiło wzmocnienie członków grup w zakresie samodzielnego przezwyciężania problemów, poprawa zachowania w grupie, umiejętność współpracy i przezwyciężanie wycofywania widoczne na pierwszych spotkaniach, co można było zaobserwować na podstawie zachowania uczestników zajęć grupowych oraz wyników ankiet przeprowadzonych wśród beneficjentów a także rozmów z prowadzącymi poradnictwo. Osiągnięcie celów zapewniły różnorodne, na bieżąco monitorowane formy oddziaływań – zarówno cykliczne zajęcia i poradnictwo dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, jak też doraźne warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych, co jest przedstawione m.in. w ewaluacji częściowej zadania. Liczny udział dzieci i młodzieży oraz ich rodziców uczestników zajęć grupowych w przygotowanym w ramach projektu przedstawieniu jasełkowym, świadczyło o dużej integracji beneficjentów, wzroście zainteresowań społecznym życiem najbliższego środowiska oraz wzrostem samooceny uczestników. Ogółem w jasełkach uczestniczyło w sumie 95 osób. 13 dzieci i młodzieży wystąpiło bezpośrednio w przedstawieniu a wszyscy wspólnie śpiewali kolędy. Rezultaty te pozwalają stwierdzić, że cele założone zostały osiągnięte w stopniu dobrym.

Zadanie przewidywało działania w trzech modułach:

I moduł – formy rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży:

• Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży od 13 roku życia odbywało się w czasie całego trwania projektu tj.1 raz w tygodniu 2 godziny w okresie wrzesień – grudzień 2011. Ogółem 30 godz. poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży; Przewidywano udzielenie poradnictwa 30 klientom, udzielono 31 osobom. Beneficjentami poradnictwa były nie tylko dzieci/młodzież, ale także ich rodzice – czasami dziecko trafiało do psychologa poprzez rodzica, który najpierw nawiązywał kontakt z psychologiem.

• Warsztaty w formie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; prowadzone przez pedagoga i policjanta od połowy września do końca grudnia 2011r. Zajęcia dotyczyły promowania zdrowego stylu życia – bez używek oraz przemocy; 1 raz w tygodniu 2 godziny zajęć dla 20 osobowej grupy – jedna godzina z pedagogiem, a druga z policjantem i pedagogiem, który był osobą wspierającą policjanta; przez 14 tygodni, 14 godzin z pedagogiem, 14 godzin z policjantem i pedagogiem, jako osobą wspierającą; ogółem 28 godzin zajęć. Grupa uczestników nie była stała-jak to zakładano w projekcie; średnia liczebność to 16 osób; w sumie uczestniczyło w zajęciach 39 beneficjentów.

• Zajęcia w formie warsztatów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, poruszające tematykę umiejętnego spędzania czasu wolnego, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, komunikacji interpersonalnej, beneficjenci zostaną poinformowani o sposobach, formach oraz instytucjach udzielających pomoc dla poszkodowanych i pokrzywdzonych oraz zostaną uświadomieni o możliwych konsekwencjach i odpowiedzialności karnej wobec sprawców różnych przestępstw; prowadzone przez pedagoga i policjanta, od połowy września do końca grudnia 2011 r.1 raz w tygodniu 2 godziny zajęć dla 20 osobowej grupy – jedna godzina z pedagogiem a druga z policjantem i pedagogiem, który był osobą wspierającą policjanta; przez 14tygodni, 14 godzin z pedagogiem, 14 godzin z policjantem i pedagogiem, jako osobą wspierającą; ogółem 28 godzin zajęć. Przewidywana liczebność grupy tj.20 osób nie została osiągnięta – średnia uczestników to 16 osób; ogółem było 31 beneficjentów. W ramach zajęć warsztatowych przygotowano przez dzieci i młodzież Jasełka, które były wystawione w sali teatralnej domu parafialnego w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w dn.16.12.2011r. Propozycja przedstawienia w sali teatralnej padła ze strony księdza proboszcza, gdyż w pomieszczeniu tym jest bardziej kameralnie niż w kościele, jest nagłośnienie oraz scena, na której dzieci mogły wystąpić a na widowni mogli zasiąść rodzice i zaproszeni goście, którzy po jasełkach wraz z uczestniczącymi dziećmi mieli przygotowany słodki poczęstunek. Dzieci otrzymały skromne paczki ze słodyczami. Ogółem w jasełkach uczestniczyło w sumie 95 osób, w tym 61 spośród 70 uczestników zajęć grupowych i 34 rodziców, w tym 21 biorących udział wcześniej w zajęciach warsztatowych. 13 dzieci i młodzieży wystąpiło bezpośrednio w przedstawieniu a wszyscy wspólnie śpiewali kolędy

II moduł – formy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym:

• poradnictwo psychologiczne z krótkoterminową terapią psychologiczną dla rodziców prowadzona przez psychologa przez cały czas trwania projektu od początku września do 22 grudnia 2011r.; ogółem 30 godz. W poradnictwie tym i terapii brało udział 49 osób, zarówno pełnych rodzin, jak też pojedynczych członków.

• poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzone przez prawnika od początku września do 22 grudnia 2011r., ogółem 30 godz. Klientami poradnictwa były 44 osoby wobec 40 przewidywanych na ten rok.

• warsztaty dla 20 osobowych grup rodziców dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzone przez psychologa; 2godz. w grudniu 2011r. W zajęciach tych uczestniczyło 20 osób.

• warsztaty dla 20 osobowych grup rodziców dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzone przez policjanta; 2 godz. w listopadzie 2011r. Przewidywano udział 20 osób, grupa liczyła jednak 18 uczestników. Podobnie, jak na warsztatach psychologicznych, kilka osób nie było rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach grupowych; dorośli ci dowiedzieli się w kościele o planowanych zajęciach i sami się zgłosili.

Podczas realizacji projektu w roku 2011 najtrudniejsze okazało się zebranie grup dzieci i młodzieży, które systematycznie i aktywnie uczestniczyłyby w zajęciach. Wiele osób nie ma nawyku systematycznej pracy, są niesłowne, mało zdyscyplinowane, nie umieją pracować nad sytuacjami trudnymi, często się spóźniają; część dzieci ma dodatkowe zajęcia, więc trudno im pogodzić wszystkie formy. Nie mając środków oddziaływań na te dzieci, możemy liczyć jedynie, że przyciągnie je oferta zajęć i atmosfera pracy. Dzieci te są interesowne, więc poniekąd dlatego w ofercie projektu znalazły się atrakcje takie jak jasełka czy przejażdżka samochodami. W kontynuacji zdania, trzeba będzie zwiększyć nakłady sił i środków na przypomnienie mieszkańcom o zadaniu, upowszechnienie projektu oraz dotarcie z ofertą do środowisk podmiejskich

W listopadzie 2011r. w Stowarzyszeniu odbyła się kontrola przeprowadzona przez Agencję Rynku Rolnego; objęła ona dokumentację dotyczącą rozdziału żywności dostarczanej przez Bank Żywności w ramach programów PEAD 2010 i 2011. Nieprawidłowości nie stwierdzono, protokół pokontrolny nie zawiera uwag ani zaleceń. Raport kontrolo nr ARR-1/WK/1228;10/156/1 z dn. 14.11.2011r.

W grudniu 2011r., we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Mrągowie, zorganizowano III Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy. Mrągowo 2011”. Impreza skierowana była do osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie warmińsko-mazurskim. Celem przedsięwzięcia była integracja społeczna osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej uczestników, podnoszenie ich poczucia własnej wartości oraz nabywanie przez nich nowych umiejętności społecznych. Tematem przewodnim spotkania było hasło: „Przybieżeli do Betlejem…”. W spotkaniu uczestniczyło 130 osób, w tym 100 niepełnosprawnych z 4 ŚDS i WTZ w Mrągowie oraz 30 opiekunów i zaproszonych gości. Uczestnicy przygotowali przedstawienie w formie jasełek. Oprócz prezentacji scenicznych w ramach Przeglądu (…) odbyły się konkursy kategoriach: malarski, rysunek lub grafika, tkanina, aplikacji lub rzeźb. Prace konkursowe zostały wykonane przez podopiecznych ŚDS i dostarczone w dniu imprezy. Jury powołane przez organizatora oceniło prace i przyznało miejsca nagradzane. Patronat medialny nad impreza pełniło Radio Planeta, telewizja internetowa ITV Mrągowo  oraz Kurier Mrągowski.

Dzięki zorganizowanemu Przeglądowi jasełek (…), osoby niepełnosprawne miały możliwość rozwinąć i zaprezentować zebranej publiczności  swoje umiejętności muzyczne, aktorskie i plastyczne. Dzięki mediom lokalnym, problemy osób niepełnosprawnych psychicznie zostały szerzej zaprezentowane społeczności lokalnej. Wpłynęło to na stopniowe zmiany mentalne w społeczeństwie. Spotkania tego typu budują także zaufanie osób niepełnosprawnych do otoczenia a to wpływa na lepsze funkcjonowanie społeczne podopiecznych i zapobiega ich wykluczeniu społecznemu.

W okresie dotychczasowej działalności największe trudności związane są z brakiem takiego lokalu na siedzibę Stowarzyszenia, w którym można byłoby w ciągu całego roku prowadzić nie tylko biuro organizacji, ale przede wszystkim realizowane zadania statutowe takie jak poradnictwo, grupy wsparcia, zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych, cykliczne spotkania edukacyjno – terapeutyczne i profilaktyczne dla mieszkańców naszego miasta i okolic.

Dotychczas pozyskiwane środki finansowe pochodzą ze składek członkowskich, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Są one jednakże dalece niewystarczające wobec potrzeb Organizacji

Przedsięwzięcia, których organizatorem i realizatorem jest Stowarzyszenie „Remedium” znacząco poszerzały ofertę pomocy i wsparcia dostępną dla mieszkańców naszego powiatu.

Rok 2017  to  podobnie jak w poprzednich latach działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, z terenu miasta Mrągowo. Zadanie realizowano przy wsparciu finansowym Gminy Miasto Mrągowo – dotacja celowa wyniosła 4000,00zł a wkład własny finansowy organizacji to 950zł. W ramach funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego prowadzono nieodpłatne poradnictwo psychologiczne, prawne oraz pedagogiczne. W ciągu roku pomocą objęto także podopiecznych niepełnosprawnych i przewlekle chorych, dla których zbierane są wpłaty z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym celu poszerzono zasób informacji na stronie internetowej organizacji, włącznie z prowadzeniem aktualnej listy podopiecznych i krótkimi notatkami o ich potrzebach – schorzeniach; notatki są sporządzane i dostarczane droga elektroniczną do Stowarzyszenia przez podopiecznych lub ich opiekunów prawnych. Ogółem wsparcie przeznaczone jest dla 22 podopiecznych indywidualnych i 4 instytucjonalnych.

Przy współpracy z Zespołem Szkół w Marcinkowie, w ramach obchodów warmińsko-mazurskich Dni Rodziny został zorganizowany Festyn Rodzinny, w którym wzięło udział około 450 osób.

Kolejnym działaniem Stowarzyszenia Remedium we współpracy z Mrągowskim Towarzystwem Rowerowym było przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz dziewczynki z zespołem Downa; celem przedsięwzięcia było dofinansowanie wyjazdu rodziców na turnus rehabilitacyjny z córką.

Następne działania pomocowe to świadczenie finansowe na leczenie kobiety z chorobą nowotworową a także dofinansowanie zakupu szczepionki dla przewlekle chorego dziecka.

Po raz siódmy dofinansowana została organizacja Wojewódzkiego Przeglądu Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa warmińsko-mazurskiego.  Ta cykliczna impreza gromadzi co roku uczestników 22 placówek z województwa.

W  2017 roku udzieliliśmy wsparcia rzeczowego w formie bożonarodzeniowych paczek żywnościowych trzem rodzinom z terenu Gminy Wiejskiej Mrągowo.

W dotychczasowej działalności stowarzyszenia największym utrudnieniem jest brak lokalu, który umożliwiłby nie tylko prowadzeni biura – w tym prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, ale także grup zajęciowych dla różnych grup beneficjentów.  

W roku 2018 podobnie jak w poprzednich czterech latach, prowadzony był Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, z terenu miasta Mrągowo. Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Gminy Miasto Mrągowo – dotacja celowa wyniosła 4000,00zł a wkład własny finansowy organizacji to 950zł. W ramach funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego prowadzone było nieodpłatne poradnictwo psychologiczne, prawne oraz pedagogiczne. W ciągu roku pomocą objęto także podopiecznych niepełnosprawnych i przewlekle chorych, dla których zbierane są wpłaty z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym celu na stronie internetowej Stowarzyszenia udostępniane są informacje o podopiecznych sporządzone przez nich lub ich opiekunów prawnych. Ogółem wsparcie przeznaczone jest dla 20 podopiecznych indywidualnych osób fizycznych oraz dla trzech podpieczonych instytucjonalnych.

Kolejnym działaniem Stowarzyszenia Remedium było współorganizowanie ze Szkołą Podstawowa w Marcinkowie  Festynu Rodzinnego w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Następne działania pomocowe to świadczenie finansowe na leczenie kobiety z chorobą nowotworową a także wsparcie rzeczowe samotnego ojca, który z powodu opuszczenia rodziny przez żonę, został bez środków do opieki nad  kilkumiesięcznym niemowlęciem.

Po raz ósmy dofinansowana została organizacja Wojewódzkiego Przeglądu Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa warmińsko-mazurskiego. Wsparcia rzeczowego w formie bożonarodzeniowych paczek żywnościowych udzielono trzem samotnym seniorkom z terenu Gminy Wiejskiej Mrągowo. W grudniu, we współpracy z Przedszkolem Publicznym Stokrotka z Mrągowa,  przeprowadzana został zbiórka publiczna na rzecz rodziny wielodzietnej, w której  powodu nowotworu zmarła matka a ojciec z powodu niskich kompetencji wychowawczych i niezaradności życiowej, nie był w stanie prawidłowo opiekować się dziećmi. 

Pod koniec roku 2018 nawiązano kontakt z nowo powstałym Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej w celu współpracy w wykorzystaniu pomieszczeń MCAL i przeniesienia siedziby Stowarzyszenia.