Historia

W roku 2007 Stowarzyszenie „Remedium” utworzyło w Mrągowie system poradnictwa specjalistycznego dla osób potrzebujących pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej oraz w zakresie doradztwa zawodowego.
Ponadto przeprowadzone zostały trzy edycje zajęć terapeutyczno – edukacyjnych dla dorosłych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
W ciągu roku funkcjonowały także grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, dla osób współuzależnionych oraz dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
Latem zorganizowane zostały półkolonie „Artystyczne lato pieckowskie” dla dzieci z gminy Piecki.
7 lutego 2008 roku Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego, uprawnionej do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Poza tym, w roku 2008, kontynuowane było poradnictwo specjalistyczne oraz spotkania grup wsparcia dla osób z rodzin z problemem uzależnień i doświadczających przemocy.
W okresie wakacji, tradycyjnie, odbyły się w Pieckach półkolonie „Drugie artystyczne lato pieckowskie”. 
Kolejnym przedsięwzięciem z obszaru pomocy społecznej, w którym uczestniczy „Remedium”, jest współpraca z Bankiem Żywności oddział w Olsztynie. Działanie to obejmuje rozdział żywności dla potrzebujących oraz przeprowadzanie Przedświątecznych Zbiórek Żywności na terenie miasta Mrągowa.

Dodatkowe informacje