2010


W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie Remedium prowadzi współpracę z Bankiem Żywności Oddział w Olsztynie. Poza Przedświąteczną zbiórką żywności w okresie wielkanocnym, zorganizowane zostały dwie zbiórki nadzwyczajne – w czerwcu dla ofiar powodzi a we wrześniu dla dzieci w wieku szkolnym z rodzin ubogich. W okresie wakacyjnym przeprowadzono zbiórkę środków finansowych na poprawę jakości powierzchni magazynowych Banku Żywności w Olsztynie Obecnie trwają przygotowania 
do Przedświątecznej zbiórki, która odbędzie się w grudniu. Nadal prowadzony jest rozdział żywności w ramach programu PEAD 2010. 
We wrześniu 2010r. w ramach obchodów Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Docs nt. praw człowieka, organizowanego przez CKiT w Mrągowie, Stowarzyszenie przygotowało stoisko prezentujące działalność naszej organizacji. Zainteresowanie
mieszkańców miasta w/w przedsięwzięciem było jednak niewielkie i nie przyniosło wymiernych rezultatów w postaci nawiązania współpracy organizacji z nowymi członkami 
czy też instytucjami wspierającymi.
W roku 2010 na prośbę Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz Starostwa Powiatowego w Mrągowie wiceprezes pani Jolanta Puszko została oddelegowana do komisji konkursowej rozpatrującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.
Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia „Remedium” w roku 2010 objęła:
W okresie styczeń – kwiecień 2010r. złożenie wniosków o dotacje do Urzędu Miasta 
Mrągowa, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, umożliwiających pozyskanie środków na realizację projektów. 
W okresie kwiecień – obecnie realizowanie zadań, na które pozyskano środki finansowe 
z dotacji w/w instytucji. W roku 2010 są to następujące działania:
I. Profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Mrągowa: Alternatywa dla krawężnika. Program współfinansowany przez Urząd Miasta Mrągowa. Działania zrealizowane w ramach tego projektu to: 
● przeprowadzenie dwóch edycji programu edukacyjno-profilaktycznego „Alternatywa dla krawężnika”. Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży spotykających się salach parafialnych na ul. Słonecznej 1A, korzystających tam z salki wspinaczkowej, siłowni

i kawiarenki. Celem programu jest kształtowanie właściwych relacji między rodzicami 
a dziećmi, zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym, promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami młodzieży.
● czterogodzinne warsztaty dla dzieci i młodzieży „Prawidłowe odżywianie a używki - wpływ na organizm młodego człowieka”. Cele zajęć to przedstawienie młodzieży szkolnej negatywnego wpływu używek przy jednoczesnym niewłaściwym odżywianiu się na późniejsze problemy zdrowotne oraz budowanie wśród uczniów świadomości na temat roli prawidłowego żywienia w perspektywie stosowania używek i skutków ich używania. 
● realizacja sześciu godzin propedeutycznych zajęć żeglarskich dla 10 osobowej grupy dzieci i 10 osobowej grupy młodzieży – uczestników programu „Alternatywa dla krawężnika”
● trening zachowań asertywnych dwa cykle zajęć po cztery godz. zajęć z psychologiem dla 10 osobowej grupy dzieci i 10 osobowej grupy młodzieży.
II. Poza kontrolą… Mogę to zmienić. Program z zakresu pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Działanie 
to obejmuje prowadzenie przez terapeutę uzależnień grupy wsparcia dla DDA, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego psychologicznego i terapeutycznego dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych oraz DDA. Adresaci zadania to osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu, a także dorosłe dzieci osób uzależnionych od alkoholu, z terenu miasta Mrągowa oraz okolicznych wsi. Projekt ma za zadanie niesienie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez psychologa, terapeutę 
i pedagoga oraz grupę wsparcia prowadzoną przez terapeutę. 
III. Lepsze jutro! – program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach realizacji programu prowadzone są działania skierowane dla osób, które opuściły zakład karny po odbyciu kary pobawienia wolności i potrzebują pomocy oraz wsparcia 
w powrocie do normalnego życia. Pomoc tę oferuje prawnik udzielający poradnictwa prawnego oraz terapeuta prowadzący grupy wsparcia dla dorosłych, którzy odbyli karę pozbawienia wolności. Beneficjentami ostatecznymi są uczestnicy rekrutujący się spośród podopiecznych instytucji pomocy społecznej i parafii mrągowskich, 
ponadto klienci zgłaszający się indywidualnie w odpowiedzi na informacje 
o projekcie upowszechnione przez organizatora w miejscach publicznych. 

We wrześniu 2010r. Stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy ze Świetlicą Środowiskową przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie. Celem partnerstwa jest poszerzenie oferty terapeutyczno-profilaktycznej dla młodzieży będącej uczestnikami 

OSiW oraz uczącej się w gimnazjum działającym przy tej placówce. Dotychczas członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili w świetlicy zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 
W październiku 2010r. w Stowarzyszeniu odbyły się dwie kontrole. Pierwsza przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie objęła wydatkowanie środków finansowych przyznanych w roku 2009 na realizację trzech projektów oraz prowadzeni dokumentacji zawiązanej z aktualnie realizowanym zadaniem również współfinansowanym przez Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki. Protokół pokontrolny nie zawiera uwag 
ani zaleceń. 
Druga kontrola przeprowadzona przez Agencję Rynku Rolnego objęła dokumentację dotyczącą rozdziału żywności dostarczanej przez Bank Żywności w ramach programów PEAD 2008 i 2009. Nieprawidłowości nie stwierdzono, protokół pokontrolny nie zawiera uwag 
ani zaleceń.
W okresie dotychczasowej działalności największe trudności związane są z brakiem takiego lokalu na siedzibę Stowarzyszenia, w którym można byłoby w ciągu całego roku prowadzić nie tylko biuro organizacji, ale przede wszystkim realizowane zadania statutowe takie jak poradnictwo, grupy wsparcia, zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych, cykliczne spotkania edukacyjno - terapeutyczne i profilaktyczne dla mieszkańców naszego miasta 
i okolic. 
Drugim poważnym problemem jest słaba kondycja finansowa Stowarzyszenia. 
Dotychczas pozyskiwane środki finansowe pochodzą ze składek członkowskich, darowizn od osób prywatnych oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Efektywniejsze dotarcie do darczyńców zwłaszcza w zakresie 1% podatku musi stać się priorytetem na najbliższe lata. 
Kolejną przyczyną małej aktywności Stowarzyszenia w środowisku lokalnym 
jest niewielkie zaangażowanie większości członków w działania naszej organizacji 
i niewystarczające upowszechnianie informacji o Remedium na terenie miasta i powiatu.

 

Dodatkowe informacje