2009


Działalność Stowarzyszenia „Remedium” w roku 2009 objęła ponadto:
W okresie styczeń – marzec oraz maj 2009r. złożono wnioski o dotacje do Urzędu Miasta Mrągowa, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, umożliwiające pozyskanie środków na realizację projektów. W okresie kwiecień – grudzień 2009r. realizowano zadania, na które pozyskano środki finansowe z dotacji w/w instytucji. 
W maju 2009r. przeprowadzono konkurs fotograficzny pt. „Człowiek starszy 
w społeczeństwie” – zadnie własne w ramach obchodów XI Warmińsko-Mazurskich 
Dni Rodziny. Wpłynęło 5 prac. Nagrody przyznało jury powołane przez organizatora; wyniki konkursu i zdjęcia nagrodzonych prac zamieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia 
oraz w Biuletynie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego a także prezentowano w Bibliotece Pedagogicznej 
w Mrągowie. 
W okresie październik – grudzień 2009. zorganizowano konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży pn. „Jestem asertywny: nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!” – zadanie własne w ramach projektu Profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa wśród rodzin wielodzietnych oraz doświadczających przemocy i uzależnień na terenie miasta Mrągowa. Wpłynęło 60 prac. Nagrody przyznało jury powołane przez organizatora; wyniki konkursu 
i zdjęcia nagrodzonych prac zamieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia a także 
na wystawce w Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie. 
W roku 2009 realizowane były projekty, na które pozyskano dotacje:
I. Lokalny system pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień. Zadanie uzyskało dotację Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Projekt miał na celu niesienie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom poprzez udzielanie poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez psychologa, prawnika, terapeutę uzależnień oraz prowadzenie grup psychoedukacyjnych kierowanych przez pedagoga i grup wsparcia prowadzonych przez terapeutę uzależnień. Projekt przewidziany był dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków lub zagrożonych takim uzależnieniem 
oraz ich rodzin, rekrutujących się spośród pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień 
w Mrągowie oraz będących klientami lokalnych ośrodków pomocy społecznej. 
Udział w grupach psychoedukacyjnych oraz w grupach wsparcia umożliwił osobom uzależnionym funkcjonowanie w szerokim środowisku społecznym, dał szansę na powrót 
do czynnego i trzeźwego życia poprzez nawiązanie relacji z innymi ludźmi, którzy mają takie same problemy. Działalność grupy psychoedukacyjnej była uzupełnieniem i rozszerzeniem
poradnictwa prowadzonego przez psychologa i terapeutę. Ponadto uzupełnieniem oferty
było poradnictwo prawne i terapia indywidualna. Wszystkie działania projektu zmierzały
do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa u osób uzależnionych i ich rodzin oraz propagowaniu życia w trzeźwości a także zmniejszenia indywidualnych zagrożeń wynikających
z uzależnienia.
II. Profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa wśród rodzin wielodzietnych 
oraz doświadczających przemocy i uzależnień na terenie miasta Mrągowa. Program współfinansowany przez Urząd Miasta Mrągowa. Działania zrealizowane w ramach tego projektu to: dwie edycje programu edukacyjno-profilaktycznego „Szkoła dla rodziców
i wychowawców”. Celem programu było kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich, 
unikanie przemocy w procesie wychowawczym, kształtowanie właściwych relacji między 
rodzicami a dziećmi, przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów profilaktycznych „NOE”. Celem warsztatu była zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie
z naciskiem grupowym, promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami młodzieży; szkolenie dla rodziców „Czynniki ryzyka, czynniki chroniące”. Celem było kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych rodziców, zapobieganie zachowaniom agresywnym pomiędzy rodzicami i nastoletnimi dziećmi, a poprzez pracę z rodzicami wzmocnienie postaw nabytych prze młodzież w trakcie programu „NOE”; warsztaty
dla młodzieży „Prawidłowe odżywianie a używki - wpływ na organizm młodego człowieka”. Celem zajęć dla uczniów mrągowskich gimnazjów było przedstawienie młodzieży szkolnej negatywnego wpływu używek przy jednoczesnym niewłaściwym odżywianiu się na późniejsze 
problemy zdrowotne oraz budowanie wśród uczniów świadomości na temat roli prawidłowego żywienia w perspektywie stosowania używek i skutków ich używania. 
III. Moi rodzice pili…Dorosłe Dzieci Alkoholików; projekt współfinansowany 
przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. W ramach realizacji projektu beneficjenci zostali objęci opieką psychologiczno – pedagogiczną w formie poradnictwa oraz poprzez udział w grupie wsparcia służyli sobie pomocą i wsparciem. Działania projektu zmierzały 
do udzielania pomocy w przełamywaniu barier psychicznych Dorosłych Dzieci Alkoholików, gdyż nawet dorosłe osoby, które jako dzieci były wychowywane w rodzinach dysfunkcyjnych 
i uzależnionych, rzadko wykształcają poczucie bezpieczeństwa osobistego i rzeczywiste poczucie własnej wartości, mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów.
IV. Grupa samopomocowa - Lepsze jutro! projekt współfinansowany 
przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Adresaci zadania to w głównej mierze ludzie młodzi, którzy w swojej rodzinie zetknęli się z problemem uzależnienia rodziców, przemocy, niewydolności. Izolacja, stygmatyzacja i marginalizacja wyżej wymienionej grupy społecznej spowodowała, że młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych została pozbawiona możliwości zmiany swojej sytuacji życiowej nawet wówczas, gdy tego bardzo chce. W ramach realizacji projektu utworzona została grupa samopomocowa dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rekrutującej się spośród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu miasta Mrągowa. Efektem ostatecznym projektu było powstanie w toku działań programu silnej, zwartej grupy samopomocowej. Początkowo luźna grupa, poprzez zadania takie 
jak wyjazd integracyjny, pomoc i wsparcie psychologa w poradach indywidualnych, prowadzenie terapii rodzin a także prowadzenie mniejszych grup o szczególnych zainteresowaniach (wokalnej i malarskiej) oraz prowadzenie cotygodniowych zajęć edukacyjnych, przekształciła się w grupę samopomocową. Wszystkie działania projektu zmierzają do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa u młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, odbudowania w nich zaufania do otoczenia, poprawy funkcjonowania społecznego.
V. Wsparcie, terapia i poradnictwo: Nie stoję, nie czekam, pomagam! Projekt współfinansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. W ramach realizacji projektu odbyły się działania takie jak:
- poradnictwo psychologiczne dla osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin. Działania podjęte były wobec klientów zgłaszających się bezpośrednio do specjalisty psychologa. Klienci ci mieli możliwość uzyskania porady, elementarnej edukacji oraz wsparcia 
w konkretnych sytuacjach życiowych.
- utworzenie grupy samopomocowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Beneficjentami 
ostatecznymi byli pacjenci Poradni Zdrowia Psychicznego w Mrągowie, podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie.
- przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dla młodzieży, przybliżających problematykę osób z zaburzeniami psychicznymi. Działania były podjęte w szkołach ponadgimnazjalnych
na terenie miasta Mrągowa. 

W ciągu całego roku 2009r. prowadzenie współpracy z Bankiem Żywności. Stowarzyszenie „Remedium” w partnerstwie z MOPS w Mrągowie realizuje program „Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej – PEAD 2008”, którego koordynatorem jest Bank Żywności w Olsztynie oraz pełni rolę lokalnego koordynatora akcji pn. Przedświąteczna zbiórka żywności. W ramach wyżej wymienionego programu udzielono pomocy żywnościowej 1440 najuboższym osobom z terenu Miasta Mrągowa, wytypowanym przez pracowników MOPS i Stowarzyszenie „Remedium”, w 2009 r. rozdysponowano
76 ton żywności z Banku Żywności. Podczas akcji, przeprowadzonej w dn. 27-29 marca 2009 
w trzynastu sklepach zebrano 1555kg i w dn. 5-7.12.2009r. w jedenastu mrągowskich sklepach oraz w czterech wiejskich, zebrano 2646 kg. żywności. Żywność ta została przekazana beneficjentom bezpośrednim.
W grudniu 2009r. Stowarzyszeni kolejny raz zmieniło swoja siedzibę. Ze względu
na remont pomieszczeń w CKiT dalsze korzystanie z udostępnionego lokalu było niemożliwe. Dzięki nawiązaniu kontaktu z parafią Ewangelicko-augsburska w Mrągowie siedzibę Stowarzyszenia przeniesiono do budynku ww. parafii na ul. Kościelną 2 w Mrągowie.
W listopadzie 2009. odbyła się kontrola wydatkowania dotacji na realizację projektu Tworzenie systemu pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień, finansowanego w roku 2008 ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Protokół nie zawierał zaleceń ani uwag pokontrolnych.
Dn. 22 grudnia 2009r. zorganizowano kolację wigilijną dla członków, sympatyków
i podopiecznych Stowarzyszenia.
W ciągu całego roku upublicznianie informacji o organizacji na stronie http://www.remedium.mragowo.cba.pl oraz w lokalnym Radiu Planeta.

 

Dodatkowe informacje