2008

Podczas Walnego Zebrania członków uzupełniono skład Zarządu: skarbnikiem została wybrana pani Monika Kamińska, natomiast pełniona przez nią dotychczas funkcję sekretarza powierzono pani Mariannie Wilk. Pozostałe organy władz i kontroli Stowarzyszenia pozostały bez zmian. W maju organizacja zmieniła siedzibę – otrzymaliśmy niewielki lokal w Centrum Kultury i Turystyki. Nie poprawiło to jednak ogólnie trudnej sytuacji lokalowej organizacji.
W czerwcu 2008r. pani Teresa Wiatrow – wolontariusz prowadzący księgowość Stowarzyszenia z przyczyn zdrowotnych zrezygnowała ze współpracy z nasza organizacją. 
W lipcu pozyskaliśmy do współpracy panią Irenę Pałkę, która jako wolontariusz prowadzi księgowość Stowarzyszenia. 
Działalność Remedium w roku 2008 r. obejmowała ponadto złożenie wniosków o dotacje do Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, umożliwiających pozyskanie środków na realizację projektów oraz w okresie kwiecień – grudzień 2008r. realizowanie zadań, na które pozyskano środki finansowe z dotacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i z dotacji Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W roku 2008 były to projekty:
I. Tworzenie systemu pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień, ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt miał na celu niesienie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom poprzez udzielanie poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez psychologa oraz prowadzenie grupy psychoedukacyjnej kierowanej przez pedagoga. Projekt przewidziany był dla osób uzależnionych od alkoholu 
i innych środków lub zagrożonych takim uzależnieniem oraz ich rodzin, rekrutujących się spośród pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień w Mrągowie oraz będących klientami lokalnych ośrodków pomocy społecznej. Działania projektu zmierzały do uzyskania 
przez osoby uzależnione i ich rodziny porady oraz specjalistycznej pomocy w zakresie psychologicznym i pedagogicznym, do zdobywania kompetencji oraz konkretnych umiejętności i wiadomości potrzebnych do poradzenia sobie z własnymi problemami 
oraz wykorzystania posiadanych możliwości.
II. Półkolonie dla dzieci wiejskich pn. Drugie artystyczne lato pieckowskie, zrealizowanych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach, współfinansowanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Wypoczynkiem zorganizowanym w formie półstacjonarnej w sierpniu 2008r. objęto dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W zajęciach kolonijnych, umuzykalniających i plastyczno – informatycznych uczestniczyło 20. dzieci w wieku 8 - 13 lat, które nie skorzystały z innych form zorganizowanego wypoczynku letniego.

Od października 2008r. we współpracy z Bankiem Żywności oddział w Olsztynie Stowarzyszenie „Remedium” prowadzi rozdział żywności dla osób potrzebujących i pełni rolę lokalnego koordynatora akcji pn. Przedświąteczna zbiórka żywności. Zbierana żywność jest przekazywana beneficjentom bezpośrednim.
W grudniu 2008r. tradycyjnie zorganizowano kolację wigilijną dla członków, sympatyków
i podopiecznych Stowarzyszenia.

 

Dodatkowe informacje