2007

W roku 2007 Stowarzyszenie ubiegało się o środki finansowe na realizację projektów, które miały służyć mieszkańcom naszego powiatu. Dzięki aktywności członków Stowarzyszenia zorganizowano:
- prowadzenie, w siedzibie Stowarzyszenia, punktu nieodpłatnych porad i wsparcia pedagogicznego
- złożenie wniosków o dotacje do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego 
oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich umożliwiających pozyskanie środków na realizację projektów;
- nawiązano współpracę z innymi organizacjami i instytucjami naszego powiatu: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego „Synapsa” 
w Mrągowie, Klubem Sportowym „Baza Mrągowo” w Mrągowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołajkach, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Mrągowie 
- przygotowano i przeprowadzono plener malarski i konkurs plastyczny na Festynie Rodzinnym, który odbył się w ramach kolejnej imprezy z cyklu Warmińsko-Mazurskie 
Dni Rodziny
- podczas wakacji letnich, we współpracy „Remedium” z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz Klubem Sportowym „Baza” Mrągowo, kilkoro dzieci skorzystało z nieodpłatnego udziału w obozie żeglarskim w Tałtach.
- w listopadzie 2007r. Stowarzyszenie złożyło wniosek do KRS VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie o nadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
- w grudniu zorganizowana została kolacja wigilijna dla członków, sympatyków 
i podopiecznych Stowarzyszenia.
- w okresie kwiecień – grudzień 2007r. realizowano zadania, na które pozyskano środki finansowe z dotacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 
oraz od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do poniższych projektów:
I. Specjalistyczne poradnictwo wielokierunkowe wzmacniające środowisko rodzinne -- dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach realizacji 
tego zadania odbywały się działania w II modułach:
I moduł –poradnictwo specjalistyczne: 8 godz. tygodniowo poradnictwa dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin a także dla rodzin dysfunkcyjnych, doświadczających przemocy i niewydolnych wychowawczo; działania podjęte były wobec klientów zgłaszających się bezpośrednio do specjalistów takich jak: psycholog, psychiatra, prawnik, doradca zawodowy, udzielających porad, elementarnej edukacji oraz wsparcia 
w konkretnych sytuacjach życiowych. Specjalistów zatrudniało Stowarzyszenie „Remedium”.
II moduł - realizacja programów terapeutyczno-edukacyjnych na rzecz rodzin: 
• grupa wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi /termin realizacji wrzesień – grudzień 2007r, po 2 godz. tyg./
• grupa wsparcia dla rodzin doświadczających przemocy /termin realizacji wrzesień – grudzień 2007r, po 2 godz. tyg./
• zajęcia edukacyjno - profilaktyczne „Szkoła dla rodziców i wychowawców”; 
trzy edycje: w okresie maj - w czerwiec i w okresie wrzesień – październik 2007r.; 
w każdej edycji 10 spotkań po 2 godz. każdorazowo tj. 20 godz. zajęć dla rodziców 
i opiekunów prawnych dzieci z terenu miasta i gminy Mrągowo oraz z gminy Piecki; zajęcia prowadzili pedagodzy zatrudnieni przez Stowarzyszenie „Remedium”.

II. Poradnictwo wielokierunkowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- dotacja z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego
W ramach realizacji tego zadania, od połowy kwietnia do połowy grudnia 2007r. odbywały się konsultacje psychologiczne oraz pedagogiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Psycholog był zatrudniony jest przez Stowarzyszenie „Remedium” i odbywa cotygodniowe dyżury po 2. godz. każdorazowo, pedagodzy – członkowie Stowarzyszenia 

„Remedium” pracowali nieodpłatnie – w ramach wolontariatu; dyżury pedagogiczne również trwały po 2 godz. w każdym tygodniu.

III. Artystyczne lato pieckowskie. - dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W lipcu i sierpniu b.r., przy udziale partnera – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z Piecek, w Pieckach zostały zorganizowane półkolonie dla dzieci z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W zajęciach kolonijnych, umuzykalniających 
i plastyczno – informatycznych uczestniczyło 20. dzieci w wieku 8 - 13 lat, które 
nie skorzystały z innych form zorganizowanego wypoczynku letniego.

Dzięki składkom członkowskim oraz darowiznom finansowym i rzeczowym Stowarzyszenie posiada środki trwałe takie jak laptop oraz stół ping-pongowy, użytkowany obecnie przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie.

 

Dodatkowe informacje