Nasze cele

Misja

Stowarzyszenie kieruje działalność na osoby znajdujące się w trwałej lub przemijającej trudnej sytuacji życiowej spowodowanej klęskami życiowymi, zaburzeniami i/lun chorobami somatycznymi,psychicznymi, niepełnosprawnością, ubóstwem, uzależnieniami własnymi lub członków ich rodzin, niewydolnością własną i/lub rodziców/opiekunów prawnych oraz na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zawodowym i/lub cyfrowym bądź już tego wykluczenia doświadczające z powodu zaburzeń i/lub chorób psychicznych, niepełnosprawności, ubóstwa, uzależnień własnych lub członków ich rodzin. Stowarzyszenie podejmuje wielokierunkowe działania na rzecz organizacji pozarządowych i rozwoju wolontariatu.

Cele statutowe obejmują:

- Wielokierunkową działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegającą ich wykluczeniu społecznemu, zawodowemu i cyfrowemu.
- Integrację beneficjentów ze środowiskiem społecznym.
- Aktywizację beneficjentów do czynnego życia społecznego i zawodowego oraz udziału w lokalnym rynku pracy.
- Pomoc społeczną rodzinom i osobom beneficjentów oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie ich w sprawach opiekuńczych, wychowawczych i w sytuacjach kryzysowych.
- Edukację beneficjentów oraz ich rodzin w zakresie przezwyciężania przyczyn powodujących występowanie i/lub narastanie trudności życiowych.
- Upowszechnianie w środowisku lokalnym wiedzy o przyczynach zaburzeń psychicznych oraz funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym i społecznym osób z zburzeniami psychicznymi.
- Upowszechnianie w środowisku lokalnym wiedzy o przyczynach i przebiegu uzależnień oraz funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym i społecznym osób z uzależnieniami i ich rodzin.
- Inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia na rzecz beneficjentów oraz społeczności lokalnej.- Współpracę z instytucjami poradnictwa i opieki społecznej.
- Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym profilu działalności.
- Prowadzenie działan o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla innych organizacji.
- Promocję, organizację i wspieranie wolontariatu. 
- Wspieranie działań charytatywnych.
- Prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych. 

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1.Zrzeszanie osób działających na rzecz dobra beneficjentów, w tym profesjonalistów z zakresu organizowania pomocy społecznej i poradnictwa specjalistycznego.
2.Tworzenie i rozwój środowiskowych form rehabilitacji i rewalidacji, umożliwiających beneficjentom aktywne życie.
3.Prowadzenie systemu poradnictwa specjalistycznego i terapii, skierowanego na beneficjentów.
4.Tworzenie i prowadzenie grup samopomocowych dla beneficjentów.
5.Organizację i prowadzenie placówek pomocowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych; tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych, przeznaczonych dla beneficjentów.
6.Tworzenie i promowanie nowych form, metod i technik działania w zakresie polityki społecznej, a w szczególności wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, zabezpieczenia społecznego, profilaktyki uzależnień, ochrony praw dziecka i rodziny, zapobiegania przemocy domowej i innych patologii społecznych.
7.Opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
8.Organizowanie i podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii różnego rodzaju uzależnień.
9.Włączanie się w prowadzenie domów pomocy, dziennych domów pobytu, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków i grup wsparcia, punktów poradnictwa specjalistycznego, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo — wychowawczych oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych placówek pomocowych.
10.Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, wydawniczej, propagującej zagadnienia pomocowe z zakresu opieki społecznej i poradnictwa specjalistycznego. 
11.Promocję i organizowanie wolontariatu w tym korzystanie z pracy wolontariuszy do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
12.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu beneficjentów poprzez promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy.
13.Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób prywatnych i instytucji.
14.Działalność w zakresie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia, a w szczególności prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
15.Podejmowanie interwencji w sprawach beneficjentów, w granicach dopuszczonych prawem; reprezentowanie beneficjentów przed sądem oraz innymi instytucjami i organami władzy.
16. Realizację zleconych zadań publicznych w ramach zadań statutowych Stowarzyszenia.
17.Współpracę z organami władzy publicznej, administracji, samorządów lokalnych, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami samorządowymi oraz środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów statutowych.
18.Wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach Stowarzyszenia.

Dodatkowe informacje