PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO


W dniu 23. 11. 2009r. w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Królewieckiej 34 w Mrągowie, Jury w składzie:
Przewodnicząca: Anna Bałdyga – Stowarzyszenie „Remedium”
Członkowie:
Artur Deptuła PHU fundator nagród
Izabela Jaśniewska - plastyk profesjonalista
Zbigniew Krajczyński – radny miejski

dokonało oceny prac zgłoszonych do konkursu plastycznego „Jestem asertywny: nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!”

W konkursie wzięło udział 60 uczniów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych:- Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie
- Szkoły Podstawowej Nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie
- Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej w Mrągowie
- Gimnazjum Nr 1 przy Ośrodku Szkolenia Wychowania OHP w Mrągowie
- Gimnazjum Nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie
- Świetlicy Środowiskowej „Bratek” w Mrągowie
- Świetlicy Środowiskowej „Gniazdo” w Szestnie
- Świetlicy Środowiskowej w Nawiadach

Wpłynęło 60 prac wykonanych przez uczestników klasyfikowanych w trzech kategoriach wiekowych:
a) 7 – 12 lat: 45 prac
b) 13 – 16 lat: 9 prac
c) 17 – 19 lat: 4 prace

Jury po ocenie prac postanowiło, co następuje:

w kategorii 7 – 12 lat:

I miejsce – Karolina Pajka, SP nr 4


II miejsce – Iga Nalewajek SP nr 4


III miejsce ex aequo – Kornelia Dąbkowska SP nr 4


III miejsce ex aequo –Jakub Spirydon SP Nr4


III miejsce ex aequo –Małgorzata Kulesza SP nr3


w kategorii 12 – 16 lat:
I miejsce – Jakub Kamiński Gim. nr 3


II miejsce – Patrycja Lis Gim. nr 3


III miejsce ex aequo – Adam Brzezicki Gim. nr1


III miejsce ex aequo – Anna Puławska Gim nr3


w kategorii 17 – 19 lat:
I miejsce – Krystian Poreda Gim.nr1


II miejsce – Piotr Łachacz Gim.nr1


III miejsce – Tomasz Nietupski Gim.nr1


Wyróżnienia:
Marcelina Bręczewska, Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa SportowegoMonika Kraszewska,Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego


Tomasz Tywoniuk, Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna


Katarzyna Derbin, Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna


 

 

Wszystkie prace można obejrzeć w Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie w dn. 4 – 15 XII 2009r.Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 8 grudnia o godz. 16:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy sala na parterze, ul. Królewiecka 34, Mrągowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

"Jestem asertywny: nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję"


I. Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” z siedzibą w Mrągowie, zwane dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest rozwój talentu plastycznego u młodych ludzi oraz wskazanie alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
3. Formą realizacji celu będzie prezentacja prac plastycznych w instytucjach kultury, oświaty, samorządu lokalnego oraz w placówkach pomocy społecznej w naszym mieście.
4. W konkursie może uczestniczyć każdy za wyjątkiem Organizatorów i członków Jury.
5. Przewiduje się określone poniżej kategorie wiekowe uczestników:
a) 7 – 12 lat
b) 13 – 16 lat
c) 17 – 19 lat
6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie

II. Przepisy dotyczące prac
1. Forma pracy dowolna płaska.
2. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie jedną pracę
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości.
4. Prace należy nadsyłać na Konkurs (na koszt nadsyłającego) na adres Stowarzyszenie
Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” 11-700 Mrągowo skr. poczt.78 z dopiskiem „Konkurs” lub dostarczać osobiście do Środowiskowego Domu Samopomocy I piętro, ul. Królewiecka 34
5. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: godłem autora, kategorią wiekową autora, opisem (tytułem) pracy, datą i miejscem jego wykonania.
Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
6. Każda z prac powinna być oznaczona w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
Dodatkowo należy dołączyć kartę z dopiskiem „Konkurs plastyczny –"Jestem asertywny: nie palę, nie piję , nie biorę, nie biję!", kategoria wiekowa…..” oraz z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, następująca podpisana klauzula:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu plastycznego „Jestem asertywny: nie palę, nie piję , nie biorę, nie biję!" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
7. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt.8.
8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

III. Terminarz
1. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2009r.
2. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 listopada 2009r. decyduje data stempla pocztowego/
3. Ocena prac nastąpi do 23 listopada 2009r.
4. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
5. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie trzyosobowym:
- przedstawiciel fundatora nagród
- przedstawiciel Stowarzyszenia „Remedium”
- przedstawiciel samorządu lokalnego
6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo zarówno nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
7. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora
www.remedium.cba.pl oraz w mediach lokalnych.

IV. Nagrody i wyróżnienia
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia za drugie i trzecie miejsca.
2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

V. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs
1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach.
2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach.
3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.

Dodatkowe informacje